1. Jak zostać pacjentem Przychodni?

Aby zostać pacjentem Przychodni Św. Ojca Pio wystarczy zgłosić się w godzinach pracy przychodni z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Na miejscu pracownik recepcji zweryfikuje podpis na deklaracji lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ, odbierze upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej oraz przedstawi ofertę usług medycznych.

2. Co zyskuję zapisując się do Przychodni Św. Ojca Pio?

Wybierając Przychodnię Św. Ojca Pio zyskujesz gwarancję otrzymania profesjonalnej opieki medycznej lekarza, pielęgniarki i położnej.
Naszym mottem przewodnim jest „być dla innych, kochać i służyć we wszystkim”. Świadczymy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Nieustannie podnosimy kwalifikacje, szkolimy się i wyposażamy gabinety w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
Dokonując wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, otrzymujesz „Pakiet powitalny”. Są to bezpłatne badania, które możesz wykonać w ciągu 12 mscy.
Jesteś dla nas najważniejszy! Przekonaj się już dziś!

3. Co zrobić gdy świecę się na „czerwono”, tzn. gdy Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń?

Jeżeli podczas wizyty w Przychodni system eWUŚ nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a według Ciebie masz takie prawo, możesz je uzyskać poprzez:
– przedstawienie jednego z dotychczas obowiązujących dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń np. druku RMUA, legitymacji rencisty, emeryta itp.,
– złożenie pisemnego oświadczenia na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

UWAGA!
System eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, jeżeli jesteś uprawniony do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów takich jak:
• zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające pobieranie zasiłku chorobowego lub korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego/macierzyńskiego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
• decyzja wójta/burmistrza/prezydenta wydana na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
Należy pamiętać, że przed skorzystaniem z leczenia (np. wizyty, porady) pacjent zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia jednego z wyżej wymienionych dokumentów lub do złożenia oświadczenia.
• Poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie formularza S1 (E106 /E109 /E120 /E121),
W tym przypadku pacjent chcąc skorzystać z leczenia zobowiązany jest również każdorazowo przedstawić wymieniony dokument.
Osoby legitymujące się Poświadczeniem nie składają oświadczeń.
Jeżeli system eWUŚ w dniu udzielania świadczenia nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a jesteś osobą uprawnioną do bezpłatnych świadczeń i chcesz aby w przyszłości system potwierdził Twoje prawo do świadczeń – wyjaśnij status swojego ubezpieczenia.
Możesz to zrobić w następujący sposób:
Jeżeli jesteś ubezpieczony i posiadasz własny tytuł do ubezpieczenia (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt/rencista, bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub jesteś członkiem rodziny – zgłoś się do płatnika składki i sprawdź, czy zgłosił Ciebie oraz członków Twojej rodziny (np. dzieci, małżonka, którzy nie posiadają swojego obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia) do ubezpieczenia zdrowotnego. Powinni to robić odpowiednio:
• pracownik – u pracodawcy,
• zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy,
• emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS,
• osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – w ZUS,
• osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej,
• osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
• przedsiębiorca – w ZUS,
• rolnik wraz z domownikami – w KRUS,
• osoby ubezpieczające się dobrowolnie – w NFZ.
Jeśli płatnik potwierdzi, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, uzyskaj od niego dokument, który podaje między innymi datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dla pracownika jest to druk ZUS ZUA, dla członka rodziny jest to druk ZUS ZCZA/ZCNA).
W celu wyjaśnienia statusu ubezpieczenia możliwe jest też złożenie pisemnego wniosku do NFZ wraz z dokumentami ubezpieczenia. Uczynić to można na kilka sposobów:
osobiście
– w Delegaturze POW NFZ w Słupsku ul. Poniatowskiego 4
– w Punktach Obsługi Ubezpieczonych:
• Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69,
• Gdynia, ul. Śląska 53,
• Chojnice, ul. Leśna 10,
• Malbork, Pl. Słowiański 17,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1545.
pocztą na adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
faksem na numer: 58 32 18 551
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres:
biurowss@nfz-gdansk.pl (jedynie w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez wnioskodawcę i zeskanowany bądź w przypadku, gdy wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu).
Jeśli w Twoim imieniu będzie występował współmałżonek lub rodzic, wówczas do wniosku należy dołączyć także pisemne upoważnienie dla tej osoby do wystąpienia o wyjaśnienie statusu ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownik POW NFZ zobowiązany jest wyjaśnić nieprawidłowości z ZUS/KRUS, a zainteresowana osoba otrzyma pisemną informację o wyniku postępowania. W przypadku weryfikacji negatywnej zainteresowana osoba otrzyma pisemne wskazówki, jak dalej postępować, by uzyskać potwierdzenie prawa do świadczeń.
PAMIĘTAJ!
Jeśli Twoja sytuacja się zmieni w przypadku gdy np. skończy się okres pobierania zasiłku chorobowego lub korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych/zasiłku macierzyńskiego, minie okres obowiązywania decyzji wójta /burmistrza /prezydenta, utraci ważność Poświadczenie, wówczas tracisz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej od następnego dnia po ustaniu terminu ważności dokumentów związanych z wymienionymi świadczeniami.
WAŻNE!
1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednocześnie zgłoszona jako członek rodziny. W związku z tym główny ubezpieczony jest zobowiązany każdorazowo informować płatnika składek o uzyskaniu przez członka rodziny własnego tytułu (np. o podjęciu zatrudnienia na umowę o pracę, rejestracji w PUP uczącego się dziecka czy małżonka) w celu jego wyrejestrowania.
2. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przestają być aktywne z chwilą nabycia własnego tytułu przez tychże członków rodziny np. poprzez zatrudnienie na umowę pracę zlecenia, czy też rejestrację w Urzędzie Pracy. Ustanie tytułu do ubezpieczenia (np. rozwiązanie stosunku pracy, wyrejestrowanie z urzędu pracy) nie powoduje automatycznego przywrócenia statusu członka rodziny. Brak ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia przez rodzica lub małżonka powoduje, że członek rodziny jest uznawany za osobę nieubezpieczoną.
3. Zanim podejmiesz kroki zmierzające do wyjaśnienia w NFZ statusu ubezpieczenia jako członek rodziny, sprawdź czy po dacie zgłoszenia Cię do ubezpieczenia przez współmałżonka lub rodzica nie nabyłeś własnego tytułu do ubezpieczenia!
Źródło: www.nfz.gov.pl

4.Jestem spoza Gdańska. Czy mam prawo skorzystać z opieki lekarza na NFZ?

W przypadkach uzasadnionych medycznie, a w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, lekarz ma obowiązek udzielić pomocy pacjentowi, który nie złożył deklaracji wyboru w Przychodni oraz jeżeli mieszka poza Gdańskiem i gminami z nim sąsiadującymi.
Należy zgłosić się bezpośrednio do recepcji Przychodni z dokumentem tożsamości, bądź umówić wizytę telefonicznie pod nr 58 769 38 66/88, podając dane osobowe.

5.Czy mogę skorzystać z bezpłatnej opieki lekarza w ramach karty EKUZ?

Aby skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Karty EKUZ należy okazać ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępujący EKUZ.
W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia podstawowa opieka zdrowotna obejmuje porady udzielone przez lekarza POZ oraz niezbędne badania. Lekarz może także skierować pacjenta do specjalisty, na badania diagnostyczne, a w skrajnych sytuacjach do szpitala.

6.Jak przygotować się do badania USG jamy brzusznej?

Największą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej jest zaleganie gazów i pokarmu w żołądku, dwunastnicy i jelitach. Aby wyeliminować te przeszkody badanie USG wykonywane jest na czczo. To znaczy, że:
• 5 godzin przez planowanym badaniem nie można nic jeść
• 1 godzinę przed badaniem należy wypić przynajmniej 1 litr wody niegazowanej
• nie należy żuć gumy ani palić papierosów
• pacjenci przyjmujący leki powinni je nadal przyjmować, popijając ½ szklanki wody, jednak nie później niż 1 godzinę przed badaniem
Prosimy o zabranie ze sobą poprzednich wyników badania USG lub innych wyników badań- dotyczących danego problemu.
Badanie USG jest bezbolesne

7. Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością?

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
• uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
• Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
• Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:
• świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
• świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
• w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
• świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
• Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.
Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.
Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.
Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:
• Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
• inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
• kobiety w ciąży (od 1.01.2017)
• świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 1.01.2017)
• działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
• osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
• osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
Źródło: www.nfz-szczecin.pl, Biuro Prasowe ZOW NFZ

8. Jak uzyskać dostęp do rejestracji on-line?

W przypadku chęci uzyskania dostępu do rejestracji on-line, należy zgłosić się do recepcji Przychodni Św. Ojca Pio, podać adres e-mail oraz potwierdzić dostęp, klikając w dedykowany link na poczcie e-mail.

9. Jak przygotować się do badania krwi?

Uzyskanie dobrej jakości wyników uwarunkowane jest przede wszystkim odpowiednim przygotowaniem się do badania. W praktyce oznacza to, że:
• badanie nie powinno być wykonywane w okresie drastycznej diety ani też obfitych posiłków
• badanie nie może być wykonywane po spożyciu alkoholu
• nie powinno się wykonywać badań po bardzo intensywnym treningu
• badanie musi być wykonywane na czczo, tj. pomiędzy godz. 7.15-9.15
• w przypadku zażywania leków należy skonsultować się z lekarzem i ustalić ewentualny ich wpływ na wyniki
• w przypadku chęci wykonania lipidogramu należy powstrzymać się od spożywania posiłków w dniu poprzedzającym od godz. 17.00