1. Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POChP

Palenie tytoniu jest poważną i przewlekłą chorobą. Niestety w Polsce jest szeroko rozpowszechnione i znacząco wpływa na długość oraz jakość życia. Codziennie pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków, w tym ok. 40% mężczyzn i 20% kobiet. Najczęściej palą Polacy w średnim wieku (między 30 a 50 rokiem życia), mieszkańcy dużych miast, gdzie kobiety palą równie często jak mężczyźni.

Cel programu profilaktyki chorób odtytoniowych

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworami, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Do kogo skierowany jest program profilaktyki chorób odtytoniowych

Etap podstawowy programu skierowany jest do osób powyżej 18-tego roku życia palących tytoń, w zakresie poradnictwa antytytoniowego oraz dla osób pomiędzy 40-tym a 65-tym rokiem życia, które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy) w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii).

Opis problemu chorób odtytoniowych

Najczęściej od tytoniu uzależnieni są Polacy w średnim wieku, nisko wykształceni, pochodzących z biednych warstw społecznych lub bezrobotni. To oni najczęściej ponoszą zdrowotne i społeczno-ekonomiczne koszty palenia i wymagają specjalistycznego i refundowanego leczenia uzależnienia od tytoniu. Polacy palą także dużo (mężczyźni – 20 papierosów dziennie, a kobiety 15), długo (średnio 20 lat) i wcześnie rozpoczynają palenie. Raport HBSC z roku 2010 przedstawiający badania zachowań zdrowotnych młodzieży wskazuje, że próby palenia tytoniu od 11-tego roku życia deklaruje już 16,9% chłopców i 9,4% dziewcząt. Natomiast systematycznie, codziennie pali 0,8% chłopców i 0,3% dziewcząt w wieku 11 – 12 lat. W wieku 13 – 14 lat pali już systematycznie 6,9% chłopców i 4,6% dziewcząt. Ok. 50% palaczy posiada symptomy uzależnienia od tytoniu, a 15% uzależnionych jest biologicznie od nikotyny.

Związane z paleniem objawy chorobowe i zgony występują zwykle po długim okresie bezobjawowym. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na Świecie, przede wszystkim u mężczyzn w średnim wieku. Szacunki epidemiologiczne wykazują, że w populacji mężczyzn w wieku 35 – 69 lat ok. 60% zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe, 40% zgonów na choroby układu krążenia, 70% zgonów na schorzenia układu oddechowego i 20% zgonów na inne schorzenia, np. układu pokarmowego jest związane w Polsce z paleniem tytoniu. Łącznie, palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki chorób odtytoniowych jest dostępna w recepcji Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

2. Program profilaktyki raka szyjki macicy w Gdańsku

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstotliwości nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi 4,4% nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1 730 kobiet umiera z tego powodu.
Przychodnia Św. Ojca Pio w Gdańsku zaprasza wszystkie panie w wieku od 25 do 59 roku życia do przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka szyjki macicy.

Cel programu profilaktyki raka szyjki macicy

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. W szczególności poprzez wykrywanie stanów przed rakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

Opis realizacji programu raka szyjki macicy w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku
Badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka szyjki macicy polegają na wykonaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Skryning cytologiczny ze względu na wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. Badania przeprowadzone będą raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym należy w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonać badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy
• infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
• wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia),
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
• duża liczba partnerów seksualnych,
• duża liczba porodów,
• niski status społeczny i ekonomiczny,
• palenie papierosów,
• stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,
• partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).
Niezbędnym warunkiem efektywności skryningu cytologicznego jest jego masowość, szacuje się bowiem, że dopiero przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności. Badania naukowe dowodzą, iż 1,5% – 2% rozmazów cytologicznych prezentuje nieprawidłowości wymagające dalszych procedur diagnostycznych.
Więcej informacji oraz rejestracja do programu profilaktyki raka szyjki macicy w recepcji Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.

3. Program profilaktyki chorób układu krążenia w Gdańsku

Program kierowany jest do osób, które
• w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
• są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
• które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców
Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.
Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.
Karta badania profilaktycznego obejmuje takie informacje, jak:
• obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.)
• palenie papierosów
• przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
• wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut
• wyniki badania fizykalnego
• wynik oceny BMI
• pomiary ciśnienia tętniczego
• wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej
Czynniki ryzyka i podział na kategorie ryzyka chorób układu krążenia
• płeć męska oraz kobiety po menopauzie
• mężczyźni > 45 lat, kobiety > 55 lat
• palenie tytoniu powyżej 1 papierosa dziennie
• nadciśnienie tętnicze
• zaburzenia lipidowe: stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydów
• cukrzyca
• otyłość
• mała aktywność fizyczna (np. spacery, marsze, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik) rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut
Ryzyko łagodne – osoby bez obecnych czynników ryzyka innych niż wiek i płeć
Ryzyko umiarkowane – osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko duże – osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka innych niż wiek i płeć, ale bez cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia
Ryzyko bardzo duże – osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, osoby z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca i innymi chorobami układu krążenia
Oddziałując na czynniki ryzyka można uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Cele ogólne i szczegółowe programu:

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka.
• cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka,
• cele dodatkowe:
– zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
– wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
– promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.
Źródło: www.nfz-gov.pl

Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki gruźlicy w recepcji
Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.

4. Program profilaktyki gruźlicy w Gdańsku

Kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki gruźlicy

1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

• osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

• osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

o długotrwałe bezrobocie,
o niepełnosprawność,
o długotrwałą chorobę,
o uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
o bezdomność.

2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).
Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki gruźlicy w recepcji
Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.

5. Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 r.ż. w Gdańsku

Zadanie nr 1 – ”Zaszczep się przeciwko grypie , a będziesz się cieszył jesienią życia” ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień , zmniejszenie zachorowalności w sezonie oraz wystąpienia powikłań pogrypowych w późniejszym czasie, ograniczenie liczby hospitalizacji a także w konsekwencji zmniejszenie liczby zgonów. Adresatami programu są mieszkańcy Gdańska powyżej 65 r.ż. Program jest kontynuacją programu profilaktycznego o tej samej nazwie z lat ubiegłych, cieszącego się znacznym zainteresowaniem docelowej populacji.
Szczepienia to najbardziej skuteczny sposób zapobiegania infekcjom i powikłaniom
spowodowanym przez wirusa grypy, przemawiają za tym m.in. następujące fakty:
1. Wśród zdrowych osób dorosłych, szczepionki przeciw grypie mogą zapobiec od 70% do
90% zachorowań na grypę, natomiast wśród osób starszych szczepionka zmniejsza ryzyko
wystąpienia ciężkich powikłań nawet o 60%, zgonów zaś o 80%.
2. Prawie 90% zgonów z powodu grypy i jej powikłań występuje u osób po 60 roku życia.
3. Aktualnie brak jest refundowanych masowych szczepień przeciw grypie w ramach
powszechnego kalendarza szczepień ochronnych.
4. Wdrożenie ww. programu szczepień przeciwko grypie spotęguje dostępność do
szczepionki, co poprawi stan zdrowia lokalnej społeczności.
5. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca szczepienia grupom osób według
pierwszeństwa m.in. osobom starszym.
6. Aktualne priorytety zdrowotne obejmują m.in.: zwiększenie skuteczności zapobiegania
chorobom zakaźnym i zakażeniom ujęte jako cel strategiczny Urzędu Miasta Gdańsk
7. W populacji osób po 65 r. ż. zaleca się podawanie szczepionki od września do
listopada.
W Polsce najwięcej zachorowań na grypę notuje się od stycznia do marca. Dlatego
też uzasadnione jest szczepienie w sezonie grypowym, kiedy stwierdza się krążenie wirusa w
populacji, ponieważ działanie ochronne ujawnia się już po 7-10 dniach.
Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku liczba zachorowań na grypę w latach 2014-2016 wśród mieszkańców Gdańska powyżej 65 r. ż. wyniosła:
w 2014 r.- 12 863, w 2015 r. 13 112, w 2016 r. 13 416

Przedstawione powyżej fakty potwierdzają celowość wdrożenia programu szczepień
przeciwko grypie w grupie wiekowej 65+, zarówno ze względów ekonomicznych jak i epidemiologicznych. Przeprowadzenie bezpłatnej profilaktyki szczepień prawdopodobnie
skłoni osoby powyżej 65 roku życia do szczepień, które ze względu na swoje niskie zasoby
finansowe (emerytury i renty) miały tą możliwość ograniczoną. Osoby starsze zamieszkują
często ze swoimi rodzinami, opiekują się wnukami. Wdrażając program szczepień
profilaktycznych zapobiegamy zachorowaniom i chronimy przed ciężkimi powikłaniami
pogrypowymi zarówno osoby szczepione jak i całe rodziny, co prowadzi do korzyści dla
mieszkańców Miasta Gdańsk.
Badania naukowe wskazują na dużą skuteczność i wysoką jakość dostępnych na rynku
szczepionek, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do spadku liczby zgonów osób
dorosłych wywołanych zachorowaniami na grypę, natomiast wśród osób starszych
szczepionki zmniejszają występowanie ciężkich powikłań pogrypowych oraz zgonów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gdańska na bezpłatne szczepienia p/ grypie. Akcja rozpoczyna się we wrześniu każdego roku. Ilość miejsc ograniczona.

6. Projekt „ABCDE – Profilaktyka nowotworów skóry” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu pacjent ma możliwość skorzystania z:
A. Edukacji prozdrowotnej.

Usługę mogą wykonać: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni (funkcję ta mogą pełnić również  pielęgniarki oraz absolwenci adekwatnych studiów medycznych).

Grupa docelowa objęta edukacją to pacjenci aktywni zawodowo w wieku 15-64 lata, lub starsze pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo.

Edukacja pacjentów trwa min. 30 minut i  skupia się na 2 głównych obszarach:

  • Działaniach zapobiegającym nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV),
  • Wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych oraz możliwościach wykorzystania do tego nowoczesnych technologii.

Konsultacji lekarza POZ.

W ramach usługi zawiera się szczegółowe badanie skóry całego ciała oraz wypełnienie „Karty objawów” przez lekarza POZ . Możliwe do wykorzystania są algorytmy stosowane w diagnostyce czerniaka: „ABCDE” „Analiza wzorca”, „Siedmiopunktowa lista kontrolna”, „CASH”, „Menzies.

W przypadku wykrycia niepokojących zmian lekarz POZ będzie kierował do lekarza specjalisty na badanie dermatoskopowe.

Pacjenci objęci konsultacją dermatologiczną to osoby w wieku 50-64, lub osoby w wieku 15-49 tylko przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion.

C. Konsultacji lekarza specjalisty dermatologa.

Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu unijnego. Osoby zainteresowane mogą rejestrować się telefonicznie bądź osobiście w recepcji Przychodni.

7. Program „Wczesne Wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany we współpracy z Pomorskim Centrum Reumatologicznym

W ramach programu lekarz POZ przeprowadza bezpłatne dwie wizyty. Kwalifikują się na nie pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu. Następnie po wykonaniu wstępnych badań pacjent trafia do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Wizyta tam ustalana jest w trybie pilnym – do 14 dni roboczych. Pacjent ma wykonywaną pełną diagnostykę w kierunku zapalenia stawów w ciągu kolejnych 14 dni w trakcie 2 wizyt lekarskich, finansowanych w ramach programu.
W przypadku rozpoznania RZS pacjent jest kierowany do leczenia w Poradni Reumatologicznej w miejscu zamieszkania. Lekarz POZ otrzymuje pisemną informację zwrotną o ustalonej kontynuacji leczenia pacjenta w Poradni Reumatologicznej. Pacjent niespełniający kryteriów rozpoznania RZS zostaje przekazany do dalszego leczenia w poradni POZ z pisemną dokumentacją wizyty i zaleceniami.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu unijnego. Osoby zainteresowane mogą rejestrować się telefonicznie bądź osobiście w recepcji Przychodni.