Centrum Medyczne „ZASPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w czerwcu 2002 w Gdańsku i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000118026. Spółka jest założycielką Przychodni ŚWIĘTEGO OJCA PIO, wpisanej 1 września 2001 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000011846. Współudziałowcami pakietu kontrolnego spółki są Państwo Gabriela i Ryszard Danielewicz.
W trosce o jakość świadczeń realizowanych w naszej Przychodni w 2007r. wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001: 2008.
31.01.2015 r. Centrum Medyczne ZASPA Sp. z o.o. uzyskało tytuł Certyfikowanego Centrum Medycyny Podróży i należy do krajowej sieci CCMP pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jesteśmy członkiem Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, zrzeczonych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Zielonogórskiego.
Przychodnia Św. Ojca Pio świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach POZ (podstawowa opieka zdrowotna) oraz AOS (ambulatoryjna opieka zdrowotna) a także oferuje szeroki dostęp do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych w ramach wizyt komercyjnych.

Na stałe współpracujemy z następującymi partnerami medycznymi:

• TU Allianz Życie Polska S.A oraz TUiR Allianz Polska S.A.

• SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

HMS ASSISTANCE

• SALTUS Ubezpieczenia

• ENEL-MED. S.A.

COMPENSA

Od 09.2017 r. realizujemy program szczepień p/ grypie z Urzędu Miasta Gdańska pt.: „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia”, w ramach którego dysponujemy największą pulą szczepionek dla seniorów- mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia.
W 2019 roku w ramach Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Funduszy Europejskich realizujemy programy profilaktyczne w zakresie:
• We współpracy z Pomorskim Centrum Reumatologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie program pod nazwą: „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
• We współpracy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni program: „Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych”

CENTRUM MEDYCZNE ZASPA SP. Z O.O.

Przychodnia Św. Ojca Pio
ul. Burzyńskiego 1
80-462 Gdańsk
tel. sekretariat 58 769 38 69
Fax 58 769 38 62
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000118026, Kapitał zakładowy 150 000 PLN
NIP 584-24-13-751 REGON 192117581

OGÓLNE ZASADY REJESTARCJI PACJENTÓW
DO LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Rejestracja:

  • osobista – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00
  • telefoniczna od 08:00-19:00 pod numerem telefonu 58 769 38 66/88

2. Pacjenci rejestrować się mogą osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
3. Pacjent obowiązany jest przedstawić Recepcji ważny dokument tożsamości, zawierający
numer PESEL (weryfikacja ubezpieczenia w systemie EWUŚ)
4. Podczas rejestracji wyznaczany jest termin wizyty, który może zostać zmieniony po
obustronnym uzgodnieniu.
5. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności jego zmiany,
obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie Recepcji. Umożliwi to wykorzystanie
wolnego terminu przez inne osoby.
6. Jeśli wizyta nie będzie mogła odbyć się w dniu rejestracji, pacjent zostaje zapisany na listę
oczekujących, z podaniem dnia i godziny przyjęcia.
7. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach
wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu
zgłoszenia.
8. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż
dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80
zł.
UWAGA- Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza POZ oraz innych przyczyn
niezależnych od woli świadczeniobiorcy.
9. Transport medyczny dla pacjentów Przychodni Św. Ojca Pio zapewnia:
GREGOR TRANS tel. 58 563 30 69

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD W POZ I AOS

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ustala
się zasady udzielania teleporady w Przychodni Św. Ojca Pio.

I TELEPORADA
1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
2. Osobą udzielającą teleporady może być: lekarz, pielęgniarka lub położna. Wymienione
osoby udzielają teleporadę stosownie do swoich uprawnień, zakresu świadczonych usług
i kompetencji.

II REJESTRACJA
1. W celu umówienia teleporady należy skontaktować się z rejestracją od poniedziałku do
piątku:

  • osobiście w godz. 07:00-19:00
  • telefonicznie w godz. 08:00-19:00 pod numerem tel.:
    Tel.  58 769 68 66/88

2. Termin udzielenia teleporady wyznaczany jest przez recepcję, z uwzględnieniem pracy
każdej poradni.

III KONTAKT OSOBY UDZIELAJĄCEJ TELEPORADY
1. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z
pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
2. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu (w odstępie nie krótszym niż 5 minut)
z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie, teleporada jest anulowana. a pacjent
zobowiązany jest  do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
3. Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem potwierdza tożsamość pacjenta.
Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w
dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.

4. W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne
nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy
ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w
bezpośrednim kontakcie z pacjentem;
5. Osoba udzielająca teleporady odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje
dotyczące udzielonego świadczenia.
6. Zarówno teleporada jak i gromadzenie danych pacjenta odbywają się w sposób
zapewniający poufność.
7. Drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem
może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, e-skierowania, e-zwolnienia
lekarskiego lub innego zaświadczenia lub podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie
stacjonarnym.
8. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:

– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację
świadczenia w formie  teleporady –  z wyłączeniem sytuacji,  gdy lekarz, pielęgniarka,
położna może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie,  wystawić receptę
niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia
pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
wskazanych w deklaracji wyboru,
– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany
objawów,
– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
– w przypadku dzieci do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia,
ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez
badania fizykalnego.

IV OBIÓR E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ
1. Odbiór e-recepty, e-skierowania, następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za
pośrednictwem IKP (Internetowego Konta Pacjenta) Istnieje także możliwość odbioru
kodu w recepcji.
2. Zlecenia na badania laboratoryjne przekazywane są elektronicznie do punktu pobrań.
Lekarz w trakcie wizyty może na życzenie pacjenta wydać wersję papierową.
3. Zlecenia na wykonanie badań obrazowych (RTG, USG) wydawane są przez lekarza w
trakcie wizyty, bądź istnieje możliwość odebrania ich w recepcji.