Polityka Prywatności w Centrum Medycznym Zaspa Sp. z o.o.

 1. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. Przychodnia Św. Ojca Pio z siedzibą w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 1 ,80-462 ( zwane dalej „Przychodnią”) , przetwarza dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich, wskazanych przez Użytkownika, zgodnie z przepisami RODO jako Administrator Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 2. Podczas podawania danych osobowych w Formularzu Kontaktowym w celu komunikacji z albo wysyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Przychodnię e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji Przychodni z Użytkownikiem. Zakres podawanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty e-mail Użytkownika , pesel/ data urodzenia wraz z numerem paszportu (dla Użytkowników nieposiadających nr pesel), adres, telefon kontaktowy.
 3. Przychodnia będzie przetwarzał dane osobowe w celu świadczenia usług elektronicznych oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej w ramach świadczonych usług.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług. każdemu Użytkownikowi, osobie trzeciej niebędącej Użytkownikiem oraz opiekunom tych osób przysługują prawa, o których mowa w pkt. 7
 5. Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany w zakładce Newsletter adres e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – Centrum Medycznego Zaspa Sp. z o.o.
 6. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 7. Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Przychodnię na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres biuro@cmzaspa.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
 8. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w tym prawo realizacji uprawnień, o których mowa w art. 15-21 RODO tj. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych prawo do przenoszenia danych.
 9. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 8 należy skontaktować się z Centrum Medycznym Zaspa Sp. z o.o za pośrednictwem adresu mailowego biuro@cmzaspa.pl
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 11. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, podmioty obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, oraz sprzęt informatyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 14. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Przychodni jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Obowiązek informacyjny

 1. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. Przychodnia Św. Ojca Pio z siedzibą w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 1 ,80-462 ( zwane dalej „Przychodnią”) adres e-mail: biuro@cmzaspa.pl  tel. 58 769 38 69.
 2. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 1 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
  3. profilaktyki zdrowotnej – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej ;
  4. realizacji usług z zakresu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 6 i 11 Ustawy o służbie medycyny pracy;
  5. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (zaświadczenia lekarskie, lekarze orzecznicy) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 54 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
  6. weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pośrednictwem Infolinii, w placówkach własnych Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o., placówkach współpracujących i gabinetach lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia;
  7. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w celu potwierdzenia rezerwacji, odwołania bądź zmiany terminu konsultacji lekarskiej oraz wysyłki informacji odnośnie przygotowania do badań lub zabiegów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  8. badania jakości usług za pośrednictwem ankiet lub automatycznego telemarketera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  9. dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  10. przetwarzanie w celach marketingowych (kontakt telefoniczny lub /i mailowy) w ramach działalności Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude;
  11. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa– na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Medycznego Zaspa Sp. z o.o.. jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowegobiuro@cmzaspa.pl.
 4. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pośrednio: od osób, które obejmują opieką medyczną swoich najbliższych, osób kupujących usługę na rzecz osoby trzeciej lub za pośrednictwem pracodawcy/operatora w ramach umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. przez okres wymagany Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna). Dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Zapis monitoringu  przechowywany jest wg indywidualnych ustaleń wew. Placówki.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
  5. prawo do przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej).
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej i ustawowego okresu jej przechowywania – zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjentach w zw. z art. 17 ust. 3 pkt c RODO.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa krajowego w tym unijnego rozporządzenia RODO.
 10. Aby skorzystać z praw, o których mowa w pkt. 6-9 należy skontaktować się z Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. lub Inspektorem Ochrony Danych Centrum Medycznego Zaspa Sp. z o.o., o którym mowa w pkt. 3
 11. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z zakresu zawartej umowy o świadczenie usług medycznych.
 12. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe, które przetwarza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe na zasadach określonych w art. 26-27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniach do tej ustawy.
 14. Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o. informuje, że korzysta z podwykonawców (współpracujące placówki medyczne, podmioty świadczące usługi w zakresie diagnostyki, rehabilitacji, firmy informatyczne wykonujące zadania zlecone przez Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o., firmy serwisujące sprzęt medyczny, firmy świadczące obsługę prawną), które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych.