Warto, aby wyjeżdżający na urlop poza granice naszego kraju zadbali o aktualizację
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Bez niej wysokie koszty
ewentualnego leczenia w razie choroby czy wypadku mogą zaskoczyć.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt
Narodowego Funduszu Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie
tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i krajów
stowarzyszonych w EFTA, czyli Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. – Umożliwia
ona dostęp do opieki zdrowotnej i zwrot poniesionych kosztów na takich samych zasadach,
jakie są stosowane wobec obywateli kraju, w którym się przebywało. Jeśli opieka medyczna
jest dla mieszkańców danego kraju bezpłatna, też nie trzeba za nią płacić. Jeśli płatność jest
wymagana, można wystąpić o zwrot kosztów w odpowiedniej instytucji tego kraju lub po
powrocie do domu złożyć wniosek o zwrot w swoim oddziale Narodowego Funduszu
Zdrowia – tłumaczy Jolanta Fus, fizjoterapeutka z ośrodka Villa Carpatia w Żołyni koło
Łańcuta. Zwrot kosztów będzie zgodny z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym miało
miejsce leczenie. Natomiast dyrektor wojewódzkiego oddziału NFZ, gdzie złożono wniosek,
zgodnie z własnymi zasadami może podjąć decyzję o zwrocie poniesionych przez petenta
kosztów.
Złożyć wniosek
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego,
w tym osobom, które posiadają prawo do usług zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.
– Osoba zainteresowana EKUZ z wnioskiem o jej wydanie powinna wystąpić do właściwego
jej oddziału NFZ. Należy przy tym pobrać odpowiedni wniosek. Dostępne są bowiem dwa
wzory wniosku o wydanie EKUZ, tj. w związku z pobytem czasowym, uwzględniającym
pobyt turystyczny, wyjazd związany z nauką oraz inny pobyt czasowy, który nie jest
związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca zamieszkania lub uzyskaniem
leczenia planowanego, lub wyjazdem pracowniczym, który zarezerwowany jest wyłącznie dla
celów związanych z pracą – wyjaśnia fizjoterapeutka. Wypełniony i podpisany wniosek
można zeskanować i wysłać e-mailem, pocztą lub faksem do właściwego oddziału
wojewódzkiego NFZ albo złożyć osobiście. Kartę można odebrać także osobiście w oddziale
lub delegaturze NFZ, jak też na poczcie, jeżeli we wniosku zostanie zaznaczone, że należy ją
przesłać. Gdy nie można jej osobiście odebrać, należy kogoś upoważnić, wypełniając
stosowny wniosek.

Czas ważności EKUZ jest zależny od konkretnej sytuacji. Zależy między innymi od tego, czy
jest się emerytem, rencistą, uczniem czy np. kobietą w ciąży. Również to, jak się jest
zatrudnionym, ma wpływ na ważność karty. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, czy
karta jest jeszcze ważna.

EKUZ i prywatne ubezpieczenie
W większości krajów członkowskich świadczenia zdrowotne są częściowo odpłatne. Nie
zawsze będzie tak, że EKUZ będzie uprawniała do darmowego leczenia w razie jakiegoś

wypadku czy nagłego zachorowania za granicą. – Dlatego w przypadku wyjazdów do krajów,
gdzie pacjenci są zobowiązani do współfinansowania leczenia, zalecane jest dodatkowe
prywatne ubezpieczenie. Trzeba też zwrócić uwagę na świadczenia w ramach ratownictwa
górskiego. W Polsce jest ono bezpłatne, ale w innych krajach odpłatne w 100 proc., np. na
Słowacji czy w Czechach – przypomina Jolanta Fus.

Planowane leczenie
Osoby chcące skorzystać z leczenia planowanego za granicą i posiadające ubezpieczenie
zdrowotne mogą wybrać transgraniczne leczenie na koszt NFZ. – W przeciwieństwie do
EKUZ nie ma tu znaczenia, czy dana usługa medyczna zostanie wykonana w szpitalu
funkcjonującym w ramach publicznego systemu, czy w prywatnej klinice. Istnieje jednak
wiele innych obostrzeń. W większości przypadków na planowane leczenie trzeba mieć zgodę
Funduszu. Ponadto otrzymanie zwrotu kosztów poniesionych za świadczenia opieki
zdrowotnej udzielone na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego jest możliwe pod
warunkiem, że mają one charakter świadczeń gwarantowanych, a więc takich, które
przysługują w świetle polskiego prawa – konkluduje nasza rozmówczyni.

Anna Zalech

Źródło:

https://sklep.naszdziennik.pl

https://www.szlachetnezdrowie.pl

 

 

aleastudio