Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. Kwarantanna to odosobnienie z powodu narażenia na zarażenie, np.
po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10
dni, ale nie zawsze.

Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej
skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy
poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w
tzw. systemie EWP.
Innym przypadkiem jest kwarantanna nakładana „automatyczniE” w systemie EWP
następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili
uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób
wykonujących zawody medyczne.
Objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy sanepidu także wówczas, gdy
kwarantannie podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub
zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus siedem dni po zakończeni przez niego tej
izolacji.
W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w
izolację, która kończy się u osób objawowych – trzy dni od ustąpienia objawów, ale
nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, zaś u osób bezobjawowych – to 10 dni
liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni
nie wlicza).
Kwarantannie podlegają też osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w
pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie.
Kwarantannie podlegają również osoby zamieszkujące z osobą zakażoną
(izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną
(poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. To jest
np. jest sytuacja, w której np.: mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w
izolacji, wtedy wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny powinni poddać się
kwarantannie.
Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają: osoby zamieszkujące lub prowadzące
wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie.
To jest np. sytuacja w której dziecko idzie na kwarantannę bo okazało się, że jego
nauczycielka jest chora – jego rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z
tego powodu.

Kwarantannie nie podlegają też osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne
gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak
również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) –
w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku
dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są
obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w
izolację.
Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają też osoby, które zakończyły
hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu
stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
Kwarantannie nie podlegają również osoby wykonujące zawód medyczny, pod
warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni
po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.
MZ podkreśla, że gdy zostaliśmy objęci kwarantanną należy postępować
odpowiedzialnie i bezwzględnie pozostać w domu. „Powinieneś to zrobić również,
jeśli jeszcze nie masz formalnej informacji o objęciu kwarantanną i dobrze się
czujesz” – akcentuje resort.
W czasie kwarantanny obowiązuje zakaz opuszczania miejsca jej odbywania. Zakaz
obejmuje m.in. spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza.
W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel,
duszności), należy koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu.
MZ przypomina, by współpracować ze służbami, w tym z sanepidem i policją w
zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania
kwarantanny, m.in. instalując obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa (do
pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa).
Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie
informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m.
in Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Status związany z kwarantanną, możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto
Pacjenta (IKE) – logowanie: https://pacjent.gov.pl/
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem
kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
jest dokumentowane wpisem w systemie EWP.
Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS.
Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub
zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej
kwarantanny jest informacja w systemie.

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo
do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku
chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w
związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy
prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres
nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z
systemu EWP.
Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem
osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe
(pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o
konieczności odbycia kwarantanny.
Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad
dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym
izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności
sprawowania tej opieki.

Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki
(pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Więcej informacji, w tym wzory oświadczeń można znaleźć na stronie:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Jeśli podczas kwarantanny potrzebna jest pomocy, np. z zrobieniu zakupów, można
skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Listę placówek znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc

Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, powinien zajrzeć na stronę:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ochrona-zdrowia-psychicznego

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria
Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość
nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają
kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

W przypadku pytań, wszelkie informacje można uzyskać na całodobowej infolinii: +48
22 25 00 115.

aleastudio