Co należy zrobić, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

Co dzięki niemu zyskują dziecko i opiekunowie?

Orzeczenie o niepełnosprawności to prawne potwierdzenie posiadania przez dziecko statusu osoby z niepełnosprawnością, które
umożliwia ubieganie się o różnego rodzaju świadczenia, uprawnienia, ulgi i zwolnienia dla osób sprawujących opiekę.
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 16. roku życia. W przypadku
dzieci nie przyznaje się stopnia niepełnosprawności. Podział na stopień lekki, umiarkowany bądź znaczny stosowany jest u osób,
które ukończyły 16 lat. – Przy ubieganiu się o orzeczenie rodzic lub opiekun prawny dziecka musi przedstawić szereg
dokumentów – tłumaczy Jolanta Fus, fizjoterapeutka z ośrodka Villa Carpatia w Żołyni koło Łańcuta. – Po pierwsze, wniosek o
wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, który można znaleźć na stronach rządowych lub w ośrodkach pomocy społecznej.
Należy dołączyć dokumentację medyczną, na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z
przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne. W dokumentacji
powinno się również znajdować zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wypełnione przez lekarza opiekującego się
dzieckiem. Zaświadczenie to jest ważne 30 dni od wystawienia. – wyjaśnia nasza rozmówczyni. Dodaje, że możemy przedstawić
inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności, na przykład opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub opinię wychowawcy klasy. Jeżeli wraz z wnioskiem o przyznanie orzeczenia składamy kopie dokumentów, to
na posiedzenie komisji należy przynieść oryginały do wglądu urzędników. W przypadku kiedy nie uda się dostarczyć wszystkich
dokumentów, zostaniemy pisemnie poproszeni o ich uzupełnienie. Komisja wyznaczy termin, do którego trzeba nadrobić
zaległości. Jeżeli go nie dotrzymamy, zespół nie wyda orzeczenia.

Kto orzeka?
W kwestiach spornych lub nierozstrzygniętych zespół lekarzy orzeczników może skierować dziecko na bezpłatne badania do
wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Może się również zdarzyć, że komisja poprosi o przeprowadzenie
dodatkowych badań we własnym zakresie. – Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentacją
medyczną należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca
zamieszkania – wyjaśnia Jolanta Fus. – Na posiedzenie składu orzekającego należy się stawić z dzieckiem. Jego stan zdrowia
zostanie zbadany i oceniony. Komisja sprawdzi również, czy dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać czynności odpowiednie
dla jego wieku. W uzasadnionych przypadkach badanie może się odbyć w domu chorego. Aby skorzystać z tej możliwości,
należy przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Jeżeli dziecko nie jest w stanie podróżować ze względu na stan
zdrowia, dostarczona dokumentacja może się okazać wystarczająca i komisja wyda orzeczenie bez badania – tłumaczy
fizjoterapeutka. Dodaje, że w przypadku osób, które ubiegają się o ponowne wydanie orzeczenia, wniosek należy złożyć nie
wcześniej niż 30 dni przed wygaśnięciem wciąż obowiązującego orzeczenia. Jeżeli stan dziecka się pogorszy, co zostanie
stwierdzone przez lekarza prowadzącego, wtedy można złożyć wniosek w dowolnym czasie, jednak nie później niż 60 dni przed
datą upływu ważności orzeczenia.

Różne dopłaty
Nasza rozmówczyni przypomina, że na podstawie orzeczenia niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzicom bądź opiekunom
przysługuje szereg dopłat. Należą do nich: dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych (montażu pochylni, usunięcia progów
w budynku), likwidacji barier w komunikowaniu się, np. zakupu komputera, likwidacji barier technicznych (zakup urządzenia,
które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu). – Ponadto można starać się o świadczenie
pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz inne świadczenia rodzinne, np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Warto wystąpić o
ulgi w podatkach, zniżki na komunikację, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych (abonament), o dodatek mieszkaniowy –
informuje fizjoterapeutka. Wyjaśnia, że można skorzystać także z różnych usług: socjalnych i opiekuńczych (pomoc przy
robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych, sprzątaniu, gotowaniu), terapeutycznych np. zajęcia plastyczne,
muzykoterapia, zajęcia terapeutyczne ze zwierzętami. Orzeczenie ułatwia rehabilitację w instytucjach pomocy społecznej,
organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach. Na przykład można korzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznej i
przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Czy wiesz, że…
 Orzeczenie o niepełnosprawności to prawne potwierdzenie posiadania przez dziecko statusu osoby z niepełnosprawnością.
 Orzeczenie umożliwia ubieganie się o różnego rodzaju świadczenia, uprawnienia, ulgi i zwolnienia dla osób sprawujących
opiekę.
 Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia 16. roku życia.
 Orzeczenie ułatwia rehabilitację w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz innych placówkach.

Anna Zalech

Źródło:

Nasz Dziennik, Czwartek, 22 kwietnia 2021, Nr 92 (7054) „Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka”

Artykuł dostępny na stronie:
https://wp.naszdziennik.pl/2021-04-22/351090,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dziecka.html
Zakupiony przez: agnieszka.borkowska@naszdziennik.pl
Z prawem do cytowania z podaniem źródła, bez licencji do rozpowszechniania

 

https://sklep.naszdziennik.pl

https://www.szlachetnezdrowie.pl

 

 

aleastudio